Résztvevőknek

RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ

A tanulás tanítása mozgásos eszközökkel

Képzés engedélyszáma:34/4/2020

30 órás képzés

A program tartalmának rövid ismertetése:

Kutatási eredmények igazolják, hogy a mozgás segíti a tanulást, támogatja az információk tárolását, fejleszti a koncentrációs képességet és a stressz megelőzését, illetve leküzdését.

A továbbképzés bemutatja a tanulás tanítását és ennek bővítési lehetőségeit mozgásos eszközökkel.

Ezen belül a résztvevők megismerik a tanulás folyamatának biológiai alapjait és a mozgás hatását az agy működésére.

A mozgásos feladatok és az asztalnál történő foglalkoztatás váltakoztatásával a résztvevők megismerik a motiváció, a figyelem, a képességfejlesztés és a tantárgyi adaptáció lehetőségeit.

A mozgásos módszer a tanóra átszervezését igényli, ami egy szemléletváltás eredményeként valósul meg, amit a résztvevők saját tapasztalatok útján ismerhetnek meg.

A továbbképzés előadásokra, 4-6 fős kiscsoportos és nagycsoportos munkára épül.

Záró ellenőrzés módja:

legalább 6 gyakorlatból álló feladatgyűjtemény összeállítása bármely korosztály számára, szabadon választott téma feldolgozására, a tanulás-tanítási folyamat mozgásos tevékenységgel való támogatására.

Az értékelés szempontjai:

 -az életkori sajátosságok figyelembevétele,

– a továbbképzésen megismert mozgásos gyakorlatok közül legalább három integrálása,

– a gyakorlati megvalósíthatóság.

A házi dolgozat benyújtási határideje a továbbképzést követő második hét. Terjedelme 4-5 A/4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz, sorkizárt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részvevő

• Megismeri a tanulás biológiai alapjait.

• Tudja a motiváció és a tanulási attitűdök összefüggését.

• Képes lesz megfelelően alkalmazni a mozgásos gyakorlatokat a gondolkodásfejlesztés és a figyelemkoncentráció elősegítésére.

• Tudja a tanulási képességeket fejleszteni mozgásos gyakorlatokon keresztül.

• Ismeri a stresszkezelés mozgásos technikáit.

• Tudja és alkalmazza a megfelelő életkori sajátosságok figyelembe vételével a megfelelő tanulási stratégiákat.

• Képes a mozgásos tanítási és tanulási módszereket adaptálni a különböző szaktárgyakban

A program tartalma (modulok):

1. A képzés tartalma, követelményrendszere, ismerkedés, közösségépítés

2. Az agy, mint a tanulás szerve

3. A koncentráció képességének elsajátítása a mozgáson keresztül

4. Képességfejlesztés lehetőségei mozgásban

5. Stresszkezelés és megelőzés elmélete, a stresszoldó technikák ismertetése

6. Tantárgyi adaptáció, a megismert technikák mozgásos formájú alkalmazása a gyakorlatban

7. A képzés zárása, adaptációs lehetőségek összegzése, reflexió

A programba való bekapcsolódás feltételei:

egyetem vagy főiskolai végzettség.

szak: bármely szak

szakképzettség: óvodapedagógus, általános és középiskolai tanár, szak-és gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus

 A program elvégzését igazoló irat: tanúsítvány kiadására kerül sor

Megengedett hiányzás mértéke: hiányzás mértéke ne haladja meg a 10%-ot.

A képzés helyszíne: Megállapodás szerint

Oktató(k): Bruci Éva, Kerékgyártó Éva

A képzés tervezett Időbeosztása, ütemezése: 3×10 tanóra, 8 órától 16 óráig a szünetek figyelembevételével.

Dátum: Képzés megkezdése előtt min. 6 nappal